Inspirace pro domácí slavení Svatého týdne
Květná neděle (Nasbírejte si v předešlých dnech ratolesti!)
krátký průvod s ratolestmi je možné realizovat na vlastní zahradě nebo alespoň skrze jednotlivé místnosti vašeho bytu

začínáme zvoláním:Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech! (www.liturgie.cz)

pokračujeme modlitbou: Bože, vyslyš naše prosby a když dnes s ratolestmi v rukou oslavujeme Krista, našeho Krále, rozmnož naši víru a veď nás, ať ho následujeme celým svým životem.

Čte se evangelium Mt 21,1-11

K zahájení průvodu můžeme pronést výzvu těmito nebo podobnými slovy: Připojme se k zástupu, který oslavoval Krista, a vyjděme v pokoji.

Při průvodu je možné zpívat / číst Žalm 24.

Po ukončení průvodu mohou být přečtena jednotlivá biblická čtení nebo alespoň pašije

(viz liturgie.cz): Iz 50,4-7   Žalm 22  Flp 2,6-11    pašije Mt 26,14-27,66

 

Zelený čtvrtek

ratolesti z Květné neděle a další rostliny můžete shromáždit na jednom místě a vybudovat si svou "getsemanskou zahradu", ve které budete rozjímat o událostech Ježíšovy smrtelné bázně.

 

Velký pátek (připravit kříž)

doporučuji se inspirovat průběhem slavení tak, jak jsme zvyklí z kostela (viz liturgie.cz)

 

Bílá sobota

Na Bílou sobotu setrvá církev v tichém rozjímání a uvažuje o Ježíšově umučení a smrti.

(Vřele doporučuji tento den nechat vypnutou televizi i počítač)

 

Vigilie vzkříšení (připravit svíci / paškál)

Začínáme pozdě večer (doporučuji nejdříve ve 21.00)

Můžeme začít zvoláním: (viz také liturgie.cz)
Kristus včera i dnes, začátek i konec, alfa i omega, Kristus je Pán všech věků, on vládne dějinám, jeho je království i moc i sláva po všechny věky věků. Amen.

Pak se zapálí svíce a říká se:

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.

Svíce se pozdvihne a zvolá se: Světlo Kristovo. Odpovídá se: Sláva tobě, Pane.

Velikonoční chvalozpěv se může zpívat (číst) buď celý, anebo zkrácený. (liturgie.cz)

 

Biblická čtení: jako úplné minimum doporučuji starozákonní čtení o přechodu Rudým mořem

Ex 14,15-15,1

Po čtení ze Starého zákona se zpívá chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu

Modlitba:
Děkujeme ti, Bože, že nám dáváš účast na slávě této veliké noci vzkříšení svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a prosíme tě, vyslyš modlitby těch, které jsi přijal za své syny a dcery: oživ v církvi svého ducha a obnov nás, abychom ti sloužili v duchu a v pravdě. Skrze Krista našeho Pána. Amen

 

Čte se Epištola – Řím 6,3-11, následuje Žalm 118 a evangelium Mt 28,1-10

 

Obnova křestních slibů může být zahájena litaniemi ke všem svatým.

Je položena otázka: Chcete tedy žít ve svobodě dětí Božích, a zříkáte se proto hříchu? Všichni: Ano.
Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl, a zříkáte se proto všeho, co k němu láká? Všichni: Ano.
Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní? Všichni: Ano.

Potom otázky pokračují: Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Všichni: Věřím.
Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově? Všichni: Věřím.
Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Všichni: Věřím.

 

Bohoslužba může být zakončena zvoláním: Náš velikonoční beránek – Kristus – je obětován. Proto slavme svátky s vnitřní opravdovostí a životem podle pravdy. Aleluja.