ADORACE PRO MISIE

 

je aktivita vhodná pro jednotlivce, společenství, řeholnice a řeholníky, kněze, farnosti a další zájemce.

Co je cílem?

 

  • setkat se v osobní modlitbě s Misionářem světa Ježíšem Kristem
  • sklonit se před Pánem a celým svým bytím mu děkovat, chválit ho a naslouchat mu
  • nechat se vést Pannou Marií a pod její ochranou se stávat věrnými Božími služebníky
  • modlit se za Sv. Otce, který misijní díla a církev vede
  • spojit se skrze Ježíšovu přítomnost s lidmi všech kontinentů 
  • vnímat potřeby chudých, nemocných a trpících
  • vyprošovat milost víry pro ty, kteří ji nemají, a odvahu pro věřící, aby se o víru chtěli dělit
  • podporovat misijní úsilí světové církve, misionáře a rozkvět misií
  • svěřovat Pánu misie v naší zemi
  • vkládat do Božích rukou prosbu za dostatek lidí ochotných dát se plně do služeb evangelia