Všemohoucí Bože, tys poslal svého Syna Ježíše Krista,

aby s tebou smířil celý svět. Vzdáváme ti chválu za ty,

které jsi mocí Ducha poslal hlásat evangelium všem národům.

Děkujeme ti za to, že v každém koutu země

se může shromažďovat společenství lásky při modlitbě a práci,

i za tvé služebníky, kteří na každém takovém místě vzývají tvé jméno.

Dej, ať tvůj Duch vzbudí v každém společenství hlad a žízeň

po jednotě v tobě.


Bože Stvořiteli, tys nás stvořil podle svého obrazu

a vykoupil jsi nás skrze Ježíše Krista, svého Syna.

Shlédni soucitně na celou lidskou rodinu,

odstraň všechnu povýšenost a nenávist,

které zamořují naše srdce, strhni zdi, které nás oddělují,

a sjednoť nás poutem lásky.